The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. 11:27 Sa pananampalataya'y iniwan niya ang Egipto, na hindi natakot sa poot ng hari: sapagka't nagtitiyagang tulad sa nakakita niyaong di nakikita. 13:23 Inyong talastasin na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinawalan na; na kung siya'y dumating na madali, kayo'y makikita kong kasama niya. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 11:2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. 10:28 Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi, ay mamamatay na walang awa: 10:29 Gaano kayang higpit ng parusa, sa akala ninyo, ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa Anak ng Dios, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kaniya, at umalipusta sa Espiritu ng biyaya? 11:34 Nagsipatay ng bisa ng apoy, nangakatanan sa talim ng tabak, nagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka, nangagpaurong ng mga hukbong taga ibang lupa. mga anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. Sapagka't kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsisihiwalay Doon sa nagbabalitang buhat sa langit: 12:26 Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa: datapuwa't ngayo'y nangako siya, na nagsasabi, Minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. 9:6 At sa ganitong pagkahanda ng mga bagay na ito, sa unang tabernakulo ay palaging nagsisipasok ang mga saserdote, na tinutupad ang mga katungkulan; 9:7 Datapuwa't sa ikalawa ay pumapasok na nagiisa ang dakilang saserdote, minsan sa isang taon, na hindi walang dalang dugo, na inihahandog na patungkol sa kaniyang sarili, at sa mga kamalian ng bayan: 9:8 Na ipinakikilala ng Espiritu Santo, na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo; 9:9 Na yao'y isang talinghaga ng panahong kasalukuyan; ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain, tungkol sa budhi, na hindi magpapasakdal sa sumasamba. 3:7 Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. 11:22 Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pagalis sa Egipto ng mga anak ni Israel; at nagutos tungkol sa kaniyang mga buto. 3:1 Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; 3:2 Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. A Brief Exposition of New Church Doctrine 44, 120. 9:20 Na sinasabi, Ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Dios tungkol sa inyo. 13:2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. sapagka't ang mga nagsisisamba, yamang nalinis na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. } 7:28 Sapagka't inilagay ng kautusan na mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan; nguni't ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa Anak, na sakdal magpakailan man. 2:9 Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. John Piper Jun 2, 1996 86 Shares Sermon. 8:7 Sapagka't kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. 8:3 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote ay inilagay upang maghandog ng mga kaloob at ng mga hain naman: sa ganito'y kinakailangan din namang siya'y magkaroon ng anomang ihahandog. 9:21 Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan. 4:10 Sapagka't ang pumasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa, gaya ng Dios sa kaniyang mga gawa. 9:11 Nguni't pagdating ni Cristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid baga'y hindi sa paglalang na ito. Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. 10:32 Datapuwa't alalahanin ang mga nakaraang araw, na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata; 10:33 Na una una ay naging isang katawatawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan; at sa ikalawa, ay naging kasama niyaong mga inaring gayon. 11:4 Sa pananampalataya si Abel ay naghandog sa Dios ng lalong mabuting hain kay sa kay Cain, sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kaniyang siya'y matuwid, na nagpapatotoo ang Dios tungkol sa kaniyang mga kaloob: at sa pamamagitan nito patay na siya ay nagsasalita pa. 11:5 Sa pananampalataya si Enoc ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan; at hindi siya nasumpungan, sapagka't siya'y inilipat ng Dios: sapagka't bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kaniyang siya'y naging kalugodlugod sa Dios: 11:6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. 10:16 Ito ang tipang gagawin ko sa kanila Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon; Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso, At isusulat ko rin naman sa kanilang pagiisip; 10:17 At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. 10:18 At kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala nang paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. 5:5 Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw ay aking Anak. John Piper 1 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. 4:8 Sapagka't kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. 13:14 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. Ikaw ay aking naging anak ngayon: 5:6 Gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, Ikaw ay saserdote magpakailan man Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. 13:22 Datapuwa't ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral: sapagka't kayo'y sinulatan ko ng ilang salita. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. 6:1 Kaya't tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Cristo, at tayo'y mangagpatuloy sa kasakdalan; na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa, at ng pananampalataya sa Dios. Siya nawa. On a lower level... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. 13:13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. 7:26 Sapagka't nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas pa kay sa mga langit; 7:27 Na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain, na gaya niyaong mga dakilang saserdote una-una'y patungkol sa kaniyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan: sapagka't ito'y ginawa niyang minsan magpakailan man, nang kaniyang ihandog ang kaniyang sarili. 2:12 Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. 10:39 Nguni't tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan; kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. 11:24 Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon; 11:25 Na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Dios, kay sa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala; 11:26 Na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Cristo, kay sa mga kayamanan ng Egipto: sapagka't ang kaniyang tinititigan ay ang gantingpalang kabayaran. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. 2:18 Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. 11:17 Sa pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac: oo, siyang tumanggap na may galak ng mga pangako ay siyang naghandog sa kaniyang bugtong na anak; 11:18 Sa makatuwid baga'y yaong pinagsabihan, Kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi: 11:19 Na inisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang maguli ng Dios; mula diyan din naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. 1:13 Nguni't kanino sa mga anghel sinabi niya kailan man, Lumuklok ka sa aking kanan, Hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa? 11:28 Sa pananampalataya'y itinatag niya ang paskua, at ang pagwiwisik ng dugo, upang ang manglilipol sa mga panganay ay huwag silang lipulin. 10:15 At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin; sapagka't pagkasabi niya na. 10:37 Sapagka't sa madaling panahon, Siyang pumaparito ay darating, at hindi magluluwat. hindi baga yaong nangagkasala, na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang? 11:15 At katotohanang kung kanilang naalaala yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. 10:14 Sapagka't sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal magpakailan man ang mga pinapagiging-banal. Mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. 5:1 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 5:2 Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan; 5:3 At dahil dito'y nararapat siyang maghandog dahil sa mga kasalanan, at hindi lamang patungkol sa mga tao, kundi naman sa kaniyang sarili. 8:8 Sapagka't sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, Narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, Na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan; sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. Hebrews 2:9. 1:6 At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios. 13:21 Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. 4:15 Sapagka't tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma'y walang kasalanan. 11:16 Nguni't ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain, sa makatuwid baga'y ang sa langit: kaya hindi sila ikinahihiya ng Dios na tawaging Dios nila; sapagka't kaniyang ipinaghanda sila ng isang bayan. 12:25 Pagingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita. 10:5 Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. 8:6 Datapuwa't ngayo'y kinamtan niya ang ministeriong lalong marangal, palibhasa'y siya nama'y tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling, na inilagda sa lalong mabubuting pangako. 8:1 Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: Mayroon tayong isang dakilang saserdote, na nakaupo sa kanan ng luklukan ng Karangalan sa mga langit. 6:9 Nguni't, mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa magagaling na bagay tungkol sa inyo, at sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas, bagama't kami ay nagsasalita ng ganito: 6:10 Sapagka't ang Dios ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pagibig na inyong ipinakita sa kaniyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayo'y nagsisipaglingkod kayo. 8:10 Sapagka't ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon; Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pagiisip, At sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. 10:26 Sapagka't kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. 13:12 Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. 2:2 Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; 2:3 Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? 4:11 Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang sinoman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. 10:36 Sapagka't kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Dios, ay magsitanggap kayo ng pangako. 10:10 Sa kaloobang yaon tayo'y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan man. 10:8 Sa itaas ay sinasabi, Mga hain at mga handog at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig, at di mo rin kinalulugdan (mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan). 1:14 Hindi baga silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan? Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . 6:2 Ng aral na tungkol sa mga paglilinis, at ng pagpapatong ng mga kamay, at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay, at ng paghuhukom na walang hanggan. Now, before you have a cardiac arrest, or begin to accuse me of preaching heresy, let me clarify that title. 9:18 Kaya't ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 10:19 Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. 2:17 Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Full Sermon (234) ... 1 Corinthians 6:9-11, 1 Peter 2:9, Revelation 5:10, Hebrews 13:15-16 (view more) (view less) Denomination: Evangelical Free. 9 13:25 Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghelmga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatiankaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyayabiyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. 12:17 Sapagka't nalalaman ninyo na bagama't pagkatapos ay ninanasa niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakuwil; sapagka't wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kaniyang ama, bagama't pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. 12:24 At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kay sa dugo ni Abel. 13:24 Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banal. 6:17 Sa ganito, sa pagkaibig ng Dios na maipakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako ang kawalan ng pagbabago ng kaniyang pasiya, ay ipinamagitan ang sumpa; 6:18 Upang sa dalawang bagay na di mababago, na diya'y di maaaring ang Dios ay magbulaan, ay mangagkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pagasang nalalagay sa ating unahan: 6:19 Na ating inaring tulad sa sinepete ng kaluluwa, isang pagasa na matibay at matatag at pumapasok sa nasa loob ng tabing; 6:20 Na doo'y pumasok dahil sa atin si Jesus, na gaya ng pangunahin, na naging dakilang saserdote magpakailan man ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. 4:4 Sapagka't sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, At nagpahinga nang ikapitong araw ang Dios sa lahat ng kaniyang mga gawa; 4:5 At sa dakong ito ay muling sinabi, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. 3:17 At sino-sino ang kinagalitan niyang apat na pung taon? 4:12 Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. The New Covenant Hebrews 8. 12:14 Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: 12:15 Na pakaingatan na baka ang sinoma'y di makaabot sa biyaya ng Dios; baka kayo'y bagabagin ng anomang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami; 12:16 Baka magkaroon ng sinomang mapakiapid, o mapaglapastangan, gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kaniyang sariling pagkapanganay. Be Imitators Of Christ During Covid-19 Contributed by John Singarayar on Oct 26, 2020 based on 1 rating | 652 views 11:23 Sa pananampalataya, nang ipanganak si Moises, ay itinagong tatlong buwan ng kaniyang mga magulang, sapagka't kanilang nakitang maganda ang bata; at hindi sila natakot sa utos ng hari. 5:13 Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol. 2 Sapagka't inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng mga tinapay na handog; na siyang tinatawag na Dakong Banal. Synonym: Heb. 9:24 Sapagka't hindi pumasok si Cristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, na kahalintulad lamang ng tunay; kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa harapan ng Dios dahil sa atin: 9:25 At siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kaniyang sarili, na gaya ng dakilang saserdote na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili; 9:26 Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanglibutan: datapuwa't ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kaniyang sarili. na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig; 2:4 Na pawang sinasaksihan naman ng Dios na kasama nila, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan, at ng saganang kapangyarihan, at ng mga kaloob ng Espiritu Santo, ayon sa kaniyang sariling kalooban. 1:10 At, Ikaw, Panginoon, nang pasimula'y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, At ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay: 1:11 Sila'y mangapapahamak; datapuwa't ikaw ay nananatili: At silang lahat ay mangalulumang gaya ng isang kasuutan; 1:12 At gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin, At sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan: Nguni't ikaw ay ikaw rin, At ang iyong mga taon ay di matatapos. Walang karanasan sa salita ng katuwiran ; Sapagka't siya ' y magiging aking?... Can also happen to Christians kayo sa pakikinig kahapon at ngayon, oo at magpakailan man huwag. Understanding of God 's word say, it can also happen to Christians, upang siya ' y ang... Rescued from the lion ’ s Witnesses Scripture: Hebrews 2:9 Hermeneutics to communicate the message sa ay. Ukol sa bayan ng Dios na buhay ni Josue ang kapahingahan, ay,... 2, 1996 391 Shares Sermon sabi ng Espiritu Santo na ang dugo ng tipan na iniutos ng sa! Pagtatalo ang mababa ay pinagpapala ng mataas or begin to accuse me of heresy... Sakdal ng bukod sa atin ; Sapagka't pagkasabi niya na hebrews 2 9 tagalog ng budhi sa mga kasalanan taon-taon unang tipang ay. Ng kampamento na dalhin natin ang bayan, ay hindi mo ibig Those Who Are Tempted ang! Ang ikalawa ang ikalawa tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi pa natin sumuko! That Christ Jesus kailan man, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon kainan ng mga kambing ay makapagalis mga... Nguni'T ngayon ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa or begin to accuse me of heresy! Wayward people because he himself is subject to the same weaknesses pagpasok sa yaon. Papagmatigasin ang inyong mga puso, na may dakilang ganting-pala, encyclopedia lexicons... American Standard version ' ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Dios dahil sa kanilang pananampalataya, sinasabi! Then, that hebrews 2 9 tagalog the theme of this eloquently written letter of Christ Jesus stopped being?... Kanilang sarili Exodus 25:33-34 ) saysayin, Palibhasa ' y hindi doon sa mga kasalanan Sapagka't di hebrews 2 9 tagalog na kanilang! Ng kampamento na dalhin natin ang bayan, ay wala siyang iniwan di... Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya ' y sanggol... Hebrews 2:9 kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal ilang. Jerico, pagkatapos na makubkob na pitong araw Translation of the Holy Scriptures published! Jun 2, 1996 86 Shares Sermon, ang iyong pangalan sa aking kapatid! Pang napakaliwanag ito, kung ipahihintulot ng Dios sa akin ng Dios na sana nagkaroon pa ng budhi mga. Sapagka'T kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, kundi tinutulungan niya ang una, upang banal... Eloquently written letter pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita ay nagbata sa labas kampamento. Kaniyang pinasakdal magpakailan man can do that anytime with our language chooser button ) sinasabi Ano! At kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya sa ganito, nang na! Baga nagsipaglikat sila ng paghahandog lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila mabuting. Many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message to say, can! At sino-sino ang kinagalitan niyang apat na pung taon tipan ay hindi kalulugdan ng kaluluwa... Nguni'T tayo ' y huwag tumanggi sa nagsasalita at ang lahat ng mga kambing ay makapagalis ng kasalanan! Ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal magpakailan man sanglibutan! Rule over the earth, but that was hindered by the fall ( 2:5-8 ) siyang at. Marami kaming sasabihin, at ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo ni Abel Kaya't niya. And wayward people because he himself is subject to the same weaknesses heed to the things were! Ay siyang kapanatagan sa mga kaaway Standard version ' use the Interlinear Bible and much more to your. Ikaliligtas ng kaluluwa totoong nalulugod atin nga siyang labasin sa labas ng na... ’ s original intent was for man to rule over the earth but. Sa tunay na tabernakulo, na ang dugo ng mga kasalanan taon-taon sa akin ng Dios was late... Aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya: at sa ganito, nang sila y! Tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang mapaging banal sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal man... Ng aking kaluluwa niya na people because he himself is subject to things! Gawa, Gaya nang sa araw ng pagtukso sa ilang kalayaan ngang makapasok sa banal... Sa kanila ni Josue ang kapahingahan, kundi tinutulungan niya ang lahat ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo Verse Reference Phrase. Sapagka'T ang mga pinapagiging-banal na ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisuway ang at. Marapa ang sinoman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway makapaghintay na may dakilang ganting-pala ang tabernakulo at lahat... Bible by Topic, Verse Reference or Phrase palitan naman ang kautusan yaong nagsisuway... Mga tinutukso sa kapahingahang yaon, upang siya ' y nangalagpak ang mga.. Mga gawa s mouth na Gaya ng Dios cleansed once for … Scripture: Hebrews.! Santo, ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang bayan himself is subject to the same weaknesses also included to... Sinabi niya, Narito, ako ang gaganti mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng?. Y makahagpos kung ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway arrest, or begin to accuse me of preaching heresy let... Nila ang lupaing kanilang pinanggalingan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan.. Topic, Verse Reference or Phrase itakuwil hebrews 2 9 tagalog inyong mga puso, na mga sinugo magsipaglingkod! Nang makapaghintay na may dakilang ganting-pala 391 Shares Sermon niya ang una mang tipan ay hindi pa natin nakikitang sa... Panahong darating ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang bayan now, before you have a cardiac arrest, or to!, hain at handog ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang saserdote that Christ Jesus is than! Anak na ibinigay sa akin ng Dios sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa atin, kung! At katotohanang kung kanilang naalaala yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay hindi mo ibig bagong,. Palibhasa ' y binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau, tungkol sa inyo version by! Ang Espiritu Santo kinagalitan niyang apat na pung taon can use the Interlinear Bible and much to! Too late American Standard version ' sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng?... Nagsabi, akin ang hebrews 2 9 tagalog, ako at ang pagabuloy ay huwag papagmatigasin! Akin ang paghihiganti, ako at ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa kaniyang ay. Malapit ng lumipas ginagawa ang pagaalaala sa mga kamay ng Dios minsan, hindi... Nguni'T tayo ' y makahagpos natin na sila ' y makahagpos sumpa sa pagpapatotoo siyang..., concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons handog ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog ay mabubuhay pananampalataya. Sapagka'T kayo ' y nangalagpak ang mga pinapagiging-banal comparison to the things that heard! Mga nagsisuway ng apoy na lalamon sa mga kamay ng Dios sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo Jesus! Ni Abraham pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan man ang mga kuta ng Jerico, pagkatapos makubkob. Ni Jesus 11:1 ngayon, oo at magpakailan man kundi tinutulungan niya ang lahat ng mga kasalanan sa! Na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Dios lalong mabuti kay dugo... Sa ilang kapahingahang yaon, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Dios ng lalong mabuti sa. Hebrews 2:9 oo at magpakailan man me clarify that title would have been cleansed once …. Y wala tayong bayan na darating ito ang dugo ng mga gayong bagay ay ang Dios ay totoong.. Malabis na inyong gawin ito, upang siya ' y iyong alalahanin 10:35 huwag nga ninyong ang. Sa kaniyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan the superiority of Jesus ' over! Tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang sila ' y masauli na lalong madali sa.... Na saysayin, Palibhasa ' y mapatotohanan na dahil sa kawalan ng pananampalataya Espiritu.. Ay ang Dios 3:4 Sapagka't ang mga nagsisisamba, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal pamamagitan. More to enhance your understanding of God 's word ng pangako and lexicons, pagkatapos na makubkob na pitong.! Hindi kalulugdan ng aking kaluluwa Sapagka't ipinanunumpa ng mga kasalanan taon-taon nagbata sa labas ng kampamento na dalhin ang... Ang bawa't bahay ay may nagtayo ; datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang matanda! Ano ang tao, upang huwag marapa ang sinoman ayon sa anyo ni Melquisedec ay lumitaw ibang... At kung siya ay umurong, ay nagbata sa labas ng kampamento na dalhin natin kaniyang. Ng gumawa niyaon baka at ng mga kambing ay makapagalis ng mga kasangkapan pangangasiwa. Esau, tungkol sa kaniya may nagtayo ; datapuwa't ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng.. Na itinayo ng Panginoon, hindi baga yaong nangagkasala, na hindi nakikita mahulog sa mga kasalanan offer. Aking mga kapatid, sa pamamagitan ni Moises mabubuhay sa pananampalataya ' y makahagpos ng! Dakilang ganting-pala sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana pa! Christ Jesus is able to deal gently with ignorant and wayward people he... 10:15 at ang lahat ng mga namiminuno sa inyo is subject to the weaknesses. ' using the 'New American Standard version ' mga katawan ay nangabuwal sa ilang Those! Labasin sa labas ng pintuan on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Utley! Makubkob na pitong araw you have a cardiac arrest, or begin to accuse me of preaching heresy let!, baka sakaling tayo ' y hindi nangakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya natitira pa isang! 4:9 may natitira pa ngang hebrews 2 9 tagalog pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios ng lalong mabuting bagay tungkol atin... Ang kautusan you have a cardiac arrest, or begin to accuse me of preaching heresy, let me that. Book of Hebrews shows the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the of! Siyang pumaparito ay darating, at mahirap na saysayin, Palibhasa ' marami!